Download Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne by Linda Berg, Ingela Berggren, Berit Finnström, Gullvi PDF

By Linda Berg, Ingela Berggren, Berit Finnström, Gullvi Flensner, Febe Friberg, Inga Larsson, Eva Lidén, Berit Lindahl

Syftet med denna bok är att introducera yrket och det vetenskapliga ämnet för studenter som påbörjat sjuksköterskeutbildningen. I boken ges en beskrivning av yrkets historik, dess etiska och ämnesmässiga grund samt samhällets krav på sjuksköterskan. Utöver detta presenteras några av sjuksköterskans viktigaste kompetensområden. Boken är tänkt att fungera som en karta över yrkets innehåll och skall kunna användas tidigt i utbildningen för att ge en helhetsförståelse av vad yrket innebär. Först ges en presentation av yrkets framväxt, ett mer övergripande teoretiskt ämnesinnehåll samt sjukvårdens lagstiftning och agency. Den andra delen är en fördjupning av några av sjuksköterskans olika kompetens- och ansvarsområden.

Show description

Read Online or Download Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne PDF

Similar medicine books

Dengue Fever and Other Hemorrhagic Viruses

Dengue fever is an infectious disorder chanced on world wide that's as a result of 4 heavily comparable, yet precise, kinds of viruses often transmitted through Aedes aegypti mosquitoes. Triggering over the top bleeding, dengue fever, dengue hemorrhagic fever, and dengue hemorrhagic surprise may be deadly. ''Dengue Fever and different Hemorrhagic Viruses'' explores the biology of the dengue virus and comparable viruses equivalent to Ebola, Marburg virus, and Lassa fever, in addition to their signs, the place they're ordinarily discovered, how they're transmitted, and the efforts to regard and remove them.

El organon de la medicina Spanish

El Órganon es los angeles obra cumbre de l. a. Homeopatía. En este libro están expuestas las bases y principios que l. a. sostienen. Hahnemann, su descubridor, organiza de manera metódica mediante parágrafos, sus conclusiones teóricas y prácticas sobre qué es los angeles salud y los angeles enfermedad, así como los angeles forma en cómo deben de ser tratadas las enfermedades.

God's medicine of faith, the Word

Ebook by means of Hayes, Norvel

Extra resources for Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne

Example text

Denna inriktning dominerade från efterkrigstiden fram till 1970-talet. Erlöv och Petterson (1992) benämner denna fas den medicinsk-tekniska fasen. I vården rådde en människosyn som var dualistisk, kropp och själ var separerade och det var kroppen som var i fokus för sjukvården och även för sjuksköterskans handlingar. På 1950-talet försvann patientfokus i sjuksköterskans vårdande och assistentfunktionen åt läkaren betonades. Det var uppgifter, sjukdomar, diagnoser och resultatinriktade lösningar på olika vårdproblem som var i centrum (Bevis 1982).

Som ett led i högskolereformen Vård-n, (SOU 1973=3) blev sjuksköterskeutbildningen år 1982 högskole­ utbildning. Utbildningen skulle vila på en vetenskaplig grund och utveck­ la studentens förmåga till kritisk bedömning. Målen var att sambanden mellan utbildning, forskning och utvecklingsarbete skulle lyftas fram, samtidigt som studenterna skulle utveckla en kompetens för att praktiskt kunna utföra sitt yrke. Omvårdnadsämnet fokuserades och en helhetssyn på patienten och på vårdandet skulle råda.

T T E R A T U R 33 E L I S A B E T H D A H L B O R G LY C K H A G E handlar om att ha respekt för andra som likar, vilket också innebär en öppenhet inför andras kunskaper. I denna öppenhet ingår kritisk analys, kritisk handling och kritisk reflektion för att kunna se företeelser och tex­ ter i ett större sammanhang. Den kritiska analysen innebär att du ska kunna analysera olika situa­ tioner, exempelvis inom din VFU. Du ska även kunna granska texter som finns på avdelningen och analysera olika argument som förs fram, både muntligt och skriftligt.

Download PDF sample

Rated 4.83 of 5 – based on 16 votes

Published by admin